Blick vom Leitnweg zum Hochkalter.

Blick vom Leitnweg zum Hochkalter.